top of page

תקנון תנאי שימוש ומדיניות שינויים וביטולים אתר טק-קריירה (ע"ר)

כללי:

שימוש באתר אינטרנט זה ("האתר") של עמותת טק-קריירה, כפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות כמפורט להלן:

 • תקנון זה ("התקנון") מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר.

 • כל גישה שלך לאתר ו/או שימוש שתעשה בו ובתכניו משמעם הצהרה על כי קראת והבנת את תנאי תקנון זה וכי קיבלת, הסכמת ואישרת את תוכנם. אם אינך מסכים לאמור, אל תעשה שימוש באתר זה.

 • כל האמור בלשון זכר, במשמע אף בלשון נקבה וכל האמור בלשון יחיד, משמעו אף בלשון רבים, זולת אם יש בכך משום סתירה לנושא הכתוב או תוכנו, או שהקשר הדברים מחייב פירוש אחר.

 • כל שינוי שיבוצע בתקנון יפורסם בדף זה.

איסוף הנתונים

 • הנתונים באתר נמסרים על-ידיך באופן יזום ובמקרים מסוימים יתכן איסוף נתונים באופן אוטומטי. חלק מהנתונים הנאספים, כוללים מידע שניתן לעשות בו שימוש באופן סביר כדי לזהותך, לרבות שמך הפרטי ושם משפחתך, כתובת מגורים ו/או דוא"ל, מספר הטלפון שלך, מיקום ועוד ("מידע אישי").

 • איסוף הנתונים האישיים מהאתר מתבצע : למשל, כאשר אתה מספק מידע כדי להירשם לניוזלטר, לקבל שירותים, לפניות שונות אלינו או למילוי טפסים.

הסיבה לאיסוף הנתונים: אנו משתמשים במידע אישי כדי לספק לך מידע שאתה מבקש, ליישומים מקוונים ולמטרות אחרות שתתבהרנה לך או המתוארות במועד איסוף הנתונים, ולכל מטרה אחרת המצוינת בתקנון זה.

שמירה ושימוש בנתונים

 • אנו שומרים מידע אישי כפי הנדרש כדי לספק לך שירותים ולעיתים, למשך זמן נוסף ככל שנדרש על-פי חוק. בין היתר, עשויים להיאסף אודותיך סוגי המידע הבאים: שם פרטי ושם משפחה, כתובת מגורים ו/או דוא"ל, מספר הטלפון, מיקום, כנסים שנרשמת אליהם, פניות ב "צור קשר", מסמכים שאתה מתבקש להעלות למערכת לצורך רישום ועוד. טק-קריירה (ע"ר) תעשה שימוש במידע האישי רק בדרך העולה בקנה אחד עם המטרות לשמן נאסף ובהתאם לתנאי התקנון.

 • כל מידע או תוכן שתפרסם באתר בדרך כלשהי (שאינם מידע אישי), לא ייחשבו כקנייניים או כסודיים וכל מי שייחשף להם, לרבות טק-קריירה (ע"ר), יהא רשאי לעשות בהם כל שימוש שהוא. מובהר כי לטק-קריירה (ע"א) וכל מי מטעמה לא תהא כל אחריות שהיא בקשר עם מידע או תוכן כאמור.

 • מידע אישי שנמסר על-ידיך באמצעות האתר או באמצעים אחרים (דוגמת דואר אלקטרוני, רשתות חברתיות, הרשמה בכנסים או בכל דרך אחרת), לצורך הרשמה לכנסים, אירועים, קורסים, הדרכות ולכל מטרה אחרת יישמר במאגר המידע של טק-קריירה (ע"ר). טק-קריירה תהיה רשאית להשתמש במידע זה לצרכים הבאים: 

1.     מענה לפנייתך 

2.     שימוש לצרכיה המנהליים, לרבות תהליך הרישום לקורסים,  יצירת קשר עמך, דיוור ישיר, מבצעי שיווק ופרסום, הצעת הצעות קורסים או תכניות, באמצעות הדואר, הטלפון, הדואר האלקטרוני, סמס או ווטסאפ.

 

מחיר הקורסים באתר:

 • מחירים המופיעים באתר בצמוד לקורסים הינם המחירים העדכניים. האתר רשאי לעדכן מעת לעת את המחירים באתר, ללא קשר למועד ביצוע רכישה באתר, וללא צורך בהודעה על כך.

הרשמה ורכישה של קורסים באתר:

 • על מנת לרכוש באתר יש להשאיר פרטי התקשרות או להירשם דרך האתר. לאחר ביצוע ההרשמה באמצעות נציג או באמצעות האתר, יקבל הלקוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת דוארהאלקטרוני שלו.

 • התשלום בגין רכישת הקורס באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי השייך לרוכש באתר או בכל אמצעי תשלום אחר המופיע בעמוד התשלום.

 • בנוסף להוראות התקנון יחולו גם הוראות תקנון חברת הסליקה או אמצעי התשלום האחר. על אף האמור לעיל, האתר שומר לעצמו את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים אחרים לרוכשים, והכל על-פי שיקול דעתו הבלעדי.

 • ההרשמה והתשלום באתר יבוצעו בכפוף לאישור העסקה על ידי חברת האשראי. במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי, יקבל הרוכש הודעה וחשבונו לא יחויב בגין העסקה.

מדיניות שינויים וביטולים

 • בקשה לביטול הקורס תימסר עד 7 ימי עסקים, קודם למועד פתיחת הקורס.

 • אם בקשת ביטול הקורס נמסרה עד 7 ימי עסקים קודם למועד פתיחת הקורס, יוכל הסטודנט לקבל החזר מלא .

 • בקשה להחזר, שינוי או ביטול עסקה תועבר לאתר באחד מאמצעי ההתקשרות המופיעים בתחתית התקנון.

זכויותיך

 • טק-קריירה (ע"ר) מתירה לך לעשות שימוש באתר ובשירותים הכלולים בו המוצעים על-ידיה, וזאת לשימוש אישי שאינו מסחרי בלבד, בכפוף לתנאי האתר ולהוראות התקנון.

 • אתה זכאי לדעת אם אנו מחזיקים מידע אישי אודותיך, רשאי לעיין במידע אישי כאמור וכן לתקן אי דיוקים, והכל בכפוף לחוק.

תחולה ושירותים של צדדים שלישיים

 • מדיניות פרטיות זו חלה רק על נתונים שנאספו על-ידינו לשימושנו.

 • חלק מהשירותים באתר (כגון שימוש בטפסים ומנוע חיפוש), מנוהלים על-ידי ספקי מוצרים ותוכן של טק-קריירה (ע"ר). שירותים אלה מסופקים באמצעות אותם ספקים ולא ממחשבי טק-קריירה. בעת שימושך בשירותים אלה, אפשר שתתבקש למסור או שייאסף לגביך מידע אישי. השימוש במידע זה כפוף למדיניות הפרטיות של אותם ספקים ולא למדיניות הפרטיות של טק-קריירה (ע"ר) ולכן מומלץ שתעיין גם במסמכי מדיניות הפרטיות שלהם.

הגנה על המידע האישי

טק-קריירה (ע"ר) מכבדת את פרטיות המשתמשים באתריה. להלן סקירת אופן השימוש במידע שתמסור או שייאסף אודותייך בעת שימושך באתר.
גילוי

 • לא נמכור, נסחור או נמסור לכל צד שלישי שהוא, מידע אישי המופק משימוש בשירותים או ביקור באתר.

 • בנוסף, עשויים לחול חריגים מסוימים, בין היתר אם הגילוי נדרש על-פי חוק או אם יש צורך בהגנה על זכויות, קניין או בטיחות של טק-קריירה (ע"ר), לקוחותינו או צדדים שלישיים, אם המידע האישי זמין לציבור או אם חשיפה כזו נדרשת באופן סביר.

אבטחה

 • אנו מיישמים באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע וממשיכים לשפרם בהתאם לזמינות טכנולוגיה חדשה מתאימה. מערכות ונהלים אלה מצמצמים סיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי טק-קריירה (ע"ר), אך אין בהם בטחון מוחלט. לפיכך, טק-קריירה (ע"ר) לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

 • האתר עשוי להכיל קישורים אל ומתוך אתרים של צדדים שלישיים. מעקב אחר קישורים אלה מוביל לאתרי צדדים שלישיים הפועלים תחת תנאי שימוש ומדיניות פרטיות נפרדת ולטק-קריירה אין כל אחריות או חבות לאתרים האמורים, לתכנים, לאלמנטים ויזואליים, לנתונים המצויים בהם או למדיניות החלה בהם.

השימוש באתר

 • אין לבצע כל שינוי בזכויות היוצרים ובקניין הרוחני הגלומים באתר ובתכניו.

 • למעט וככל שנאמר אחרת במפורש בתקנון, כל התכנים, העיצוב והתצוגה ("התכנים"), מהווים קניין רוחני של טק-קריירה (ע"ר) או של צדדים שלישיים ומוגנים על-פי חוק וכל שימוש בלתי מורשה בתכנים או בכל חלק מהם עלול להוות עבירה על החוק. סימני מסחר ושמות חברות או מוצרים הנזכרים באתר שייכים לבעליהם. אין בשימוש באתר בכדי להקנות לך זכויות בקניין רוחני של טק-קריירה (ע"ר) או של צדדים שלישיים המפורסמים באתר.

 • טק-קריירה (ע"ר) שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה לאתר או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.

 • אין לשנות, להפיץ, לשכפל, להעתיק, למכור, לשדר, לפרסם, לבצע, ליצור נגזרת או תוצר מכל סוג שהוא, להציג בפומבי, למסור ו/או לנצל למטרה מסחרית או ציבורית מכל סוג שהוא בתכנים ו/או בשמה של טק-קריירה (ע"ר) או של צדדים שלישיים שבבעלותם כל חלק שהוא מהתכנים ו/או בסימניהם המסחריים, ואין להתיר לצד שלישי כלשהו לעשות כאמור; בשום מקרה, אין לבצע הפעולות כאמור לעיל ו/או לעשות כל שימוש בתכנים אלא בהסכמה, מראש ובכתב, של טק-קריירה (ע"ר). מובהר כי טק-קריירה(ע"ר) אינו מעניק לך זכות כלשהי בקניין הרוחני של העמותה או של צדדים שלישיים כאמור.

 • אינך ראשי ליצור קישורים לאתר מאתרים אחרים, אלא באישור טק-קריירה (ע"ר) מראש ובכתב ובכפוף לתנאי האישור ולהוראות הדין.

 • בעשותך שימוש באתר, אתה מסכים כי אינך רשאי לפרסם באתר בכל דרך שהיא כל תוכן אסור כמפורט להלן:

  1. המפר או מעודד הפרה של כל הוראת חוק או זכויות מכל סוג שהוא של כל אדם או גוף;

  2. בעל אופי פורנוגרפי ו/או מיני בוטה, מעליב, טורדני, גס, מאיים, גזעני, לשון הרע, הסתה, איומים, גנאי, מעודד לביצוע עבירות מכל סוג שהוא, פוגע בפרטיותו או בכבודו של אדם או ברגשות הציבור;

  3. שגוי/מטעה/שקרי;

  4. הפוגע/מפר זכויות קנייניות של אחר, לרבות קניין רוחני ולרבות העלאת תוכן שאינו שייך למפרסם;

  5. ספאם/דואר זבל מכל סוג שהוא;

  6. כל קוד מחשב או יישום בעלי אופי עוין (לרבות וירוסים, רוגלות, סוס טרויאני, תולעים וכיו"ב);

 • הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;

 • סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;

 • כל מידע ו/או תוכן שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין;

 • כל מידע המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל ובמשתמשי האתר בפרט;

 • שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט;

 • בעל אופי מסחרי או המכיל מידע פרסומי כלשהו.

 • הפרת תנאי מתנאים אלה מפקיעה את הרשאתך לשימוש באתר באופן אוטומטי ותהא מחויב בהשמדתם המידית של התכנים המצויים בחזקתך ואשר בהם עשית שימוש אסור כאמור.

 

רגולציה

 • טק-קריירה (ע"ר) תשמור על חוקי הפרטיות בישראל ביחס לנתונים האישיים שתמסור באתר.

 • אנו מוודאים מעת לעת כי מדיניות הפרטיות מעודכנת בהתאם לחוקי הפרטיות הרלוונטיים.

ניטור

 • האתר משתמש ב'עוגיות' למגוון רחב של מטרות, לרבות לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בו, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתרים להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. "עוגיות" (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי טק-קריירה (ע"ר).

 • חלק מהעוגיות יפקעו לאחר שתסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשבך.

 • מחיקת עוגיות וחסימתן תשפיע על שימושך באתר וחלקים ממנו עלולים שלא לעבוד.

 • אנו עשויים להשתמש באותות רשת או בטכנולוגיות ניטור אחרות.

 • אין ביכולתך להסיר טכנולוגיות ניטור אלו בהיותן חלק מתכני דפי אינטרנט. עם זאת, במקרים בהם הן פועלות עם עוגיות, ביטול העוגיות ימנע גם ניטור פעילות המשתמש שלך באתר, קרי, על אף שאותות הרשת ינטרו את שימושך כמבקר אנונימי, המידע האישי שלך לא יתועד.

דוא"ל ממוקד

 • יתכן שנשלח אליך מדי פעם דוא"ל המכיל מידע בדבר שירותינו וכן מידע שיווקי ופרסומי מטעמנו או מטעם צדדים שלישיים ואתה מסכים בזאת לקבלת דברי פרסום אלו.

אחריות מוגבלת

 • כל התכנים זמינים "כמות שהם (as is)"על כל הפגמים שבהם וטק-קריירה (ע"ר) וכל גורם הקשור אליה אינם נותנים מצגים, התחייבויות ו/או תנאים אחרים בנוגע לאתר ו/או לתכנים, בין בעל פה ובין בכתב, במפורש או מכללא, ובין אם הם נובעים מחוק או בדרך אחרת על-פי דין, נוהל או נוהג, וזאת במידה המרבית המותרת על-פי דין, לרבות בגין כל מצג, התחייבות או תנאי שהשימוש באתר או בתכנים יהיה ללא הפרעה או ללא שגיאות, או בנוגע לסחירות, התאמה למטרה מסוימת, אמינות, מהימנות או דיוק של התכנים, אי-הפרת קניין רוחני או כל הפרה אחרת. טק-קריירה (ע"ר) אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות שהיא בקשר לשימוש כלשהו באתר או בתכנים או להסתמכות עליהם. התכנים הם כלליים באופיים, הם אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי מכל סוג שהוא ואין להסתמך על ייעוץ שהתקבל באמצעות האתר לצורך קבלת כל החלטה שהיא בכל תחום שהוא. כל הסתמכות על התכנים ו/או על ייעוץ שתקבל באמצעות האתר, תיעשה על אחריותך המלאה והבלעדית ואתה תישא במלוא האחריות לשימוש שתעשה באתר ו/או בתכנים ולתוצאותיו.

 • טק-קריירה (ע"ר) רשאית לערוך שינויים או עדכונים בתכנים או בחלקם, בכל עת וללא הודעה מוקדמת. יתכן שהתכנים לא יהיו עדכניים וטק-קריירה (ע"ר) אינה מתחייבת לעדכנם בכלל או בתדירות כלשהי ואין להסתמך עליהם ככאלה.

 • טק-קריירה (ע"ר), מנהליה, הדירקטורים, נושאי המשרה, העובדים, הספקים, הנציגים, צדדים שלישיים אחרים ו/או יורשיהם של המנויים לעיל ו/או מי שיבוא במקומם (בסעיף זה: " טק-קריירה (ע"ר) ומי מטעמה"):

  1. פטורים בזאת באופן מלא, מוחלט ובלתי מותנה מכל התחייבויות ואינם אחראים על כי כל חלק מהתכנים באתר, לרבות אך לא רק תכנים של צד שלישי, תוכנה, מוצרים, או כל חלק אחר המשמשים בקשר עם האתר או הכלול בו, יהיו שלמים, מדויקים, מעודכנים, במועד, מאובטחים, ללא הפרעה או שגיאות או שפגמים בהם יתוקנו או בגין כל החלטה שתקבל בהסתמך על כל הכלול או הנגיש באמצעות האתר. אתה תישא באחריות בלעדית לכל נזק ותביעות בקשר לאמור ותוכל להפסיק מידית את השימוש באתר, בתכנים ו/או בשירותים ובמוצרים המספקים באמצעות האתר;

  2. למרות כל האמור בכל מקום אחר שהוא, לא יישאו באחריות כלפיך ו/או כלפי צד ג' כלשהו בקשר עם האתר ו/או התכנים ו/או השירותים ו/או המוצרים המסופקים בקשר עם האתר, בגין נזקים מיוחדים, נלווים, עקיפים, תוצאתיים ו/או כלכליים כלשהם, לרבות אך מבלי לגרוע בגין אובדן הכנסות, מסמכים, קבצים, רווח, מוניטין, נתונים ו/או זמן מחשב, שחזור תוכנות ו/או רכישת מוצרים או שירותים חלופיים, עלויות זמן השבתה ו/או תביעות צד ג' וכד', אף אם הובאה לידיעתם אפשרות קיום נזקים כאלה. על אף האמור בכל מקום אחר, הפסקת שימוש באתר או בתכנים היא הסעד היחיד המוקנה לך.

 • אם ייקבע כי הוראה מהוראות התקנון היא בלתי אכיפה ו/או בטלה מסיבה כלשהי, לא יהיה בכך כדי לפגוע ביתר הוראותיו.

 

שינויים

טק-קריירה (ע"ר) שומרת על זכותו לעשות כל שינוי בתוכן, במידע ובשירותים המתפרסמים באתר לפי שיקול דעתה, לרבות הפסקת השירותים באתר, או חלק מהם, תוך או ללא הודעה מראש. במקרה של הפסקת השירות, טק-קריירה (ע"ר) לא תהיה אחראי כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזק ו/או אובדן.

כללי

על התקנון ועל האתר ותכניו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. טק-קריירה (ע"ר) אינה אחראי להתאמת האתר ו/או התכנים ו/או זמינותם מחוץ לישראל. כל סכסוך ו/או חילוקי דעות ו/או כל עניין אחר בקשר עם האתר ו/או כל הכלול בו ו/או תקנון זה יהיו כפופים לסמכות הבלעדית של בית המשפט המוסמך לכך בעיר תל אביב-יפו בלבד. טק-קריירה (ע"ר) שומרת לעצמו את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, מכל סיבה שהיא וללא הודעה מוקדמת, לדחות, לשלול, לסרב לצרף, למנוע גישה ו/או להפסיק מנוי/רישום של כל משתמש באתר בכל עת . התקנון מכיל, מגלם, ממצה ומבטא את כל המצגים וההסכמות בין טק-קריירה (ע"ר) לבינך, ולא תישמע טענה בדבר הבטחות, ערובות, מצגים או הסכמות שאינם באים לביטוי בתקנון.

 • בכל שאלה, בעיה או אם ברצונך לדווח על פגיעה בפרטיות אנא צור קשר בדוא"ל info@tech-career.org  או בטלפון 08-37380

bottom of page